Senior front-end developer

Kërkojmë senior front-end developer me të paktën 5 vite eksperiencë në këtë profil. Kandidati ideal përmbush të gjitha pikat e më poshtme, në lidhje me:

Detyrat

 • Shkruan të gjithë kodin front-end
 • Harton zgjidhje efikase dhe të shkallëzueshme
 • Krijon komponentë të ripërdorshëm
 • Teston për defekte në funksionalitet dhe/ose dizajn
 • Shkruan dokumentacion të qartë dhe të detajuar

Kërkesa teknike

 • Shkruan ‘semantic HTML’
 • Zbaton strategjinë ‘mobile-first’
 • Përdor JavaScript APIs, AJAX dhe DOM
 • Implementon teknika për shkarkimin progresiv të faqeve
 • Siguron përputhshmërinë mes browsers të ndryshëm
 • Krijon ‘schema markup’
 • Përdor ‘developer tools’ të browser-it
 • Kupton dhe përdor ‘HTTP headers’

Aftësi personale

 • Kupton qëllimet e biznesit dhe ofron ndihmë në realizimin e tyre
 • Ka intuitë në kuptimin e mënyrës se si gjërat duhet të funksionojnë
 • Aftësi të mira improvizimi
 • Aftësi të mira kërkimore
 • Jep zgjidhje të mira për probleme të ndërlikuara
 • Ndjek parimet KISS dhe DRY
 • Kupton dhe shpejgon lehtësisht një rrjedhë logjike komplekse
 • Ka aftësi të mira në ‘debugging’

Aftësi plotësuese

 • UX Design
 • PHP
 • Git
 • Regular expressions

Orari i punës: 08:30 - 17:30, E hënë - E premte

Apliko tani!